Szkoła Podstawowa

im. Leona Kąkola w Grzybnie

Świetlica szkolna


 

 

W dniu 6.10.2014 r. otwarto w naszej szkole świetlicę.

 

Świetlica czynna jest w godz. 12:15-16:15.

 

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy do pobrania na stronie internetowej oraz w sekretariacie szkoły.

Pierwszeństwo do przyjęcia dziecka mają rodzice oboje pracujący oraz dzieci czekające na zajęcia z projektu "Szkoła daje więcej..."

 

<<<Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy>>>

 


  

 

REGULAMIN ŚWIETLICY

  

 1. Świetlica szkolna czynna jest w godzinach 12:15 – 16:15.
 2. Uczeń przychodzący do świetlicy zgłasza się do opiekuna świetlicy.
 3. Uczeń nie opuszcza sali bez wiedzy i zgody nauczyciela.
 4. Uczniowie zachowujemy się bezpiecznie, bawią się wspólnie i grzecznie.
 5. Uczniowie dbają o porządek w sali, szanuje wyposażenie świetlicy.
 6. W świetlicy nie chodzimy w okryciach wierzchnich i czapkach (zostawiamy je w szatni). Nosimy zmienne obuwie.
 7. W świetlicy dzieci nie mogą korzystać z telefonów komórkowych, MP3.
 8. Dziecko, które nie ukończyło siódmego roku życia ze świetlicy mogą odebrać jedynie rodzice lub wyznaczeni przez nich opiekunowie, których dane są wpisane do Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy.
 9. W wyjątkowych sytuacjach uczeń może być odebrany przez osobę, której danych rodzic nie umieścił w karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy, jeśli osoba ta ma pisemne upoważnienie od rodziców/opiekunów prawnych dziecka.
 10. Opiekun świetlicy nie odpowiadają za dziecko, które nie stawiło się na zajęcia świetlicowe lub samowolnie opuściło świetlicę w czasie kiedy powinno przebywać w świetlicy szkolnej.
 11. Rodzice/opiekunowie dziecka są zobowiązani niezwłocznie zgłosić w sekretariacie szkoły nieobecność dziecka (planowaną lub wynikającą z choroby) w danym dniu na świetlicy.
 12. Uczeń sprawiający trudności wychowawcze może być usunięty z listy uczestników świetlicy.
 13. W pracy z dziećmi pracownik świetlicy współpracuje z wychowawcami klas.
 14. Wychowawca klasy wystawiając ocenę z zachowania na koniec roku szkolnego uwzględnia opinie pracowników świetlicy na temat każdego dziecka uczęszczającego do świetlicy.
 15. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w innym pomieszczeniu lub na boisku szkolnym.
 16. Jeżeli w trakcie trwania roku szkolnego zmienią się godziny uczęszczania dziecka na świetlicę lub rodzic postanowi wypisać dziecko ze świetlicy, powinien fakt ten niezwłocznie zgłosić w sekretariacie szkoły i zmienić dane w karcie zgłoszenia do świetlicy.
 17. Pracownicy świetlicy mają obowiązek powiadomić dyrektora szkoły o problemach zaistniałych podczas zajęć w szkolnej świetlicy .
 18. Obowiązkiem rodziców lub prawnych opiekunów jest przestrzeganie godzin pracy świetlicy i punktualnego odbierania dzieci, które nie wracają same do domu.
 19. W momencie zapisu dziecka do świetlicy rodzice zapoznają się i akceptują  Regulamin Świetlicy.

 


 

 

 

 


 

 

 

 

dragon
Szkolna witryna jest budowana za pomocą CMS "DRAGON"
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )